Privacy policy för räknaorden.se

Personuppgiftsansvarig

BASEBEAR SRL
Via Olindo Guerrini 21
00137 - Roma
contacaratteri@outlook.it

Typer av insamlade uppgifter

Bland de personuppgifter som samlas in av denna webbplats, antingen självständigt eller via tredje part, finns följande: Cookies, användningsuppgifter, uppgifter som lämnas ut vid användning av tjänsten, stad, information om enheten, sessionsstatistik, latitud (i staden), longitud (i staden), information om webbläsaren. Personuppgifter kan lämnas frivilligt av användaren eller, när det gäller användningsuppgifter, samlas in automatiskt under användningen av denna webbplats. Om inget annat anges är alla uppgifter som begärs av denna webbplats obligatoriska. Om användaren vägrar att lämna dem kan det vara omöjligt för denna webbplats att tillhandahålla tjänsten. I de fall då denna webbplats anger att vissa uppgifter är frivilliga kan användaren fritt avstå från att lämna dessa uppgifter, utan att detta får några konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Användaren tar ansvar för tredje parts personuppgifter som erhållits, publicerats eller delats via denna webbplats och garanterar att han/hon har rätt att kommunicera eller sprida dem, vilket befriar ägaren från allt ansvar gentemot tredje part.

Metod och plats för databehandling

Behandlingsmetoder

Den personuppgiftsansvarige vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse av personuppgifter. Behandlingen sker med hjälp av dator- och/eller telematikinstrument, med organisatoriska metoder och logik som är strikt kopplade till de angivna ändamålen. Förutom den personuppgiftsansvarige kan i vissa fall andra personer som är involverade i organisationen av denna webbplats (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministratörer) eller externa personer (t.ex. tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, postbud, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov också utses till personuppgiftsbiträden av den personuppgiftsansvarige, ha tillgång till uppgifterna.

Rättslig grund för behandlingen

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter om användaren om ett av följande villkor är uppfyllda:

Plats

Uppgifterna behandlas i den personuppgiftsansvariges lokaler och på varje annan plats där de parter som är involverade i behandlingen finns. För ytterligare information, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige. Användarens personuppgifter kan överföras till ett annat land än det där Användaren befinner sig.

Konserveringsperiod

Uppgifterna behandlas och bevaras under den tid som krävs för de ändamål för vilka de samlades in. Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör fullgörandet av ett avtal mellan den registeransvarige och användaren kommer att bevaras tills fullgörandet av ett sådant avtal är slutfört. Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör den registeransvariges berättigade intresse kommer att bevaras tills detta intresse är tillgodosett. När behandlingen grundar sig på användarens samtycke får den registeransvarige behålla personuppgifterna längre tills samtycket återkallas. Dessutom kan den registeransvarige vara skyldig att bevara personuppgifterna under en längre tid i enlighet med en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet. När lagringsperioden löper ut kommer personuppgifterna att raderas. I slutet av denna period kan rätten till tillgång, radering, rättelse och rätten till dataportabilitet därför inte längre utövas.

Ändamålen med databehandlingen

Användaruppgifter samlas in för att göra det möjligt för den personuppgiftsansvarige att tillhandahålla tjänsten, uppfylla rättsliga skyldigheter, svara på förfrågningar eller verkställighetsåtgärder, skydda sina rättigheter och intressen (eller användarnas eller tredje parters rättigheter och intressen), upptäcka skadlig eller bedräglig verksamhet samt för följande syften: Reklam, företagstillhörighet, kontakt med användaren, värd- och backend-infrastruktur, statistik, övervakning av infrastrukturen och insamling av sekretesspreferenser.

Uppgifter om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

Hosting och backend-infrastruktur

Dessa typer av tjänster är avsedda att vara värd för data och filer som gör det möjligt för denna webbplats att fungera, möjliggöra dess distribution och tillhandahålla en färdig infrastruktur för att leverera specifika funktioner på denna webbplats. Vissa av de tjänster som anges nedan, om sådana finns, kan fungera på geografiskt spridda servrar, vilket gör det svårt att fastställa den faktiska platsen där Personuppgifter lagras.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services (AWS) är en hosting- och backend-tjänst som tillhandahålls av Amazon Web Services, Inc. Behandlade personuppgifter: olika typer av uppgifter enligt tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: Irland.

Annonsering

Denna typ av tjänst gör det möjligt att använda användarens uppgifter för kommersiella kommunikationssyften. Dessa meddelanden visas på denna webbplats i form av banners och andra former av reklam som också är relaterade till användarens intressen. Detta innebär inte att alla Personuppgifter används för detta ändamål. Vissa av de tjänster som nämns nedan kan använda spårningsverktyg för att identifiera Användaren eller använda tekniken för beteendebaserad retargeting, dvs. visa annonser som är anpassade till Användarens intressen och beteende, som också upptäcks utanför denna Webbplats. För mer information om detta föreslår vi att du läser sekretesspolicyn för respektive tjänster. I allmänhet erbjuder tjänster av denna typ möjligheten att avaktivera sådan spårning.

Google AdSense (Google Ireland Limited)

Google AdSense är en reklamtjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Denna tjänst använder "DoubleClick"-cookien, som spårar din användning av denna webbplats och ditt beteende i förhållande till de annonser, produkter och tjänster som erbjuds. Användaren kan när som helst välja att inaktivera alla DoubleClick-cookies genom att gå till: Annonsinställningar. För en förståelse för Googles användning av data hänvisas till Googles partnerpolicy. Personuppgifter som behandlas: Cookies, användningsdata: Personuppgifter: Personuppgifter som behandlas: Cookies. Plats för behandling: Irland.

Google Ad Manager (Google Ireland Limited)

Google Ad Manager är en annonseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited med vilken den personuppgiftsansvarige kan genomföra reklamkampanjer tillsammans med externa annonsnätverk med vilka den personuppgiftsansvarige, om inget annat anges här, inte har något direkt förhållande. För en förståelse för Googles användning av uppgifterna hänvisas till Googles partnerpolicy. Denna tjänst använder "DoubleClick"-cookien, som spårar användningen av denna webbplats och användarens beteende i förhållande till de annonser, produkter och tjänster som erbjuds. Användaren kan när som helst välja att inaktivera alla DoubleClick-cookies genom att gå till: Annonsinställningar. Behandlade personuppgifter: Cookies, användningsuppgifter. Plats för behandling: Irland.

Statistik

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att övervaka och analysera trafikdata och att hålla reda på användarens beteende.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics är en statistiktjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"). Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och undersöka användningen av denna webbplats, sammanställa rapporter och dela dem med andra tjänster som utvecklats av Google. Google kan använda personuppgifter för att kontextualisera och anpassa annonser i sitt annonsnätverk. I Google Analytics 4 används IP-adresser vid insamlingstillfället och raderas sedan innan uppgifterna lagras i något datacenter eller på någon server. Om du vill veta mer kan du läsa Googles officiella dokumentation. Personuppgifter som behandlas: Stad, användningsuppgifter, webbläsarinformation, enhetsinformation, Latitud (i staden), Longitud (i staden), antal användare, sessionsstatistik, spårningsverktyg. Plats för behandling: Irland.

Visning av innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst gör det möjligt för användare att se innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna på denna webbplats och att interagera med dem. Denna typ av tjänst kan dock samla in uppgifter om webbtrafik som rör de sidor där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.

Google Fonts

Google Fonts är en tjänst för visning av typsnitt som drivs av Google LLC eller Google Ireland Limited. Personuppgifter som behandlas: Olika typer av uppgifter enligt tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: USA, Irland.

Ytterligare information om behandling

Försvaret i rätten

Användarens personuppgifter kan användas av den personuppgiftsansvarige i rättsliga förfaranden eller i de förberedande faserna av sådana förfaranden för att försvara sig mot missbruk av användarens användning av denna webbplats eller relaterade tjänster. Användaren förklarar att han/hon är medveten om att den registeransvarige kan vara skyldig att lämna ut uppgifterna på order av offentliga myndigheter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy genom att meddela användarna på denna sida och, om möjligt, på denna webbplats. Läs därför denna sida ofta.